वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवं जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाद्वारा आ.व. २०७३/७४ मा वितरण गरेको आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा । आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट सम्वन्धमा । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण जिल्ला समन्वय दोलखाको २०७३ फागुन मसान्तसम्मको अख्तियारी, निकासा, खर्च तथा जिम्मेवारी सारिएको विवरण आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

आयोजनाहरुको सम्झौता गर्ने सम्वन्धी सूचना

जिल्ला विकास समिति , दोलखाको सूचना
चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गर्न मिति २०७३ मंगसिर १५ सम्म म्याद दिई सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको कार्यालयहरुलाई पत्राचार तथा सूचना प्रशारण गरिएकोमा उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण आयोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गरी यस कार्यालयमा सम्झौताको लागि सम्पर्क गर्न नआएकोले २०७३ पौष मसान्त सम्मको लागि म्याद थप गरिएको थियो । त्यस अवधिमा सम्पूर्ण आयोजनाहरुमध्य ७० प्रतिशत भन्दा कम आयोजनाहरुको मात्र उपभोक्ता समितिहरु सम्झौताको लागि सम्पर्क राख्न आएको हुँदा बाँकी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको लागि अन्तिम पटक सम्झौता गर्न आउने म्याद मिति २०७३ माघ १५ गते सम्म थप गरिएको छ । उक्त अन्तिम पटक थप गरिएको समय भित्र अनिवार्य रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न/गराउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिनु हुन् सम्बन्धित सवै सरोकारवालाहरुलाई समेत अनुरोध गरिन्छ । साथै सो समय भित्र सम्झौता गर्न नआएमा प्राथामिकता क्रममा रहेका वैकल्पिक आयोजनाहरु सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचानाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दोलखा

Skip to toolbar