आयोजनाहरुको सम्झौता गर्ने सम्वन्धी सूचना

जिल्ला विकास समिति , दोलखाको सूचना
चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गर्न मिति २०७३ मंगसिर १५ सम्म म्याद दिई सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको कार्यालयहरुलाई पत्राचार तथा सूचना प्रशारण गरिएकोमा उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण आयोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गरी यस कार्यालयमा सम्झौताको लागि सम्पर्क गर्न नआएकोले २०७३ पौष मसान्त सम्मको लागि म्याद थप गरिएको थियो । त्यस अवधिमा सम्पूर्ण आयोजनाहरुमध्य ७० प्रतिशत भन्दा कम आयोजनाहरुको मात्र उपभोक्ता समितिहरु सम्झौताको लागि सम्पर्क राख्न आएको हुँदा बाँकी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको लागि अन्तिम पटक सम्झौता गर्न आउने म्याद मिति २०७३ माघ १५ गते सम्म थप गरिएको छ । उक्त अन्तिम पटक थप गरिएको समय भित्र अनिवार्य रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न/गराउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिनु हुन् सम्बन्धित सवै सरोकारवालाहरुलाई समेत अनुरोध गरिन्छ । साथै सो समय भित्र सम्झौता गर्न नआएमा प्राथामिकता क्रममा रहेका वैकल्पिक आयोजनाहरु सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचानाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दोलखा

Skip to toolbar