निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम तथा बजेट विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ छनौट भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत (माननीय सांसद श्री पशुपति चौलागाँई) को बजेट रु. ५०,००,०००/– बाट आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत (माननीय सांसद श्री पार्वत गुरुङ) को बजेट रु. ५०,००,०००/– बाट आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत (माननीय सांसद श्री आनन्द प्रसाद पोखरेल) को बजेट रु. ५०,००,०००/– बाट आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दोलखा जिल्ला क्षेत्र नं. १ (माननीय सांसद श्री पार्वत गरुङ) को बजेट रु. ३,००,००,०००/– बाट आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत दोलखा जिल्ला क्षेत्र नं. २ (माननीय सांसद श्री आनन्द प्रसाद पोखरेल) को बजेट रु. ३,००,००,०००/– बाट आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण
(मिति २०७३ मङ्सिर २७ गतेको कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार)

 

Skip to toolbar