लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समिति, दोलखाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि छुट्याइएको रकमबाट महिला बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका वर्ग समेतका लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन हुन बाँकी रकमबाट आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रस्ताव पत्र आब्हान गरिएको छ । सम्बन्धित लक्षित वर्ग जिल्ला समन्वय समितिको परामर्शमा जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृत भएको ढाँचा अनुसार प्रस्ताव पत्र तयार गरी २०७३ माघ १० गते भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नकोलागि यो प्रस्ताव पत्र आव्हान गरिएको छ । प्रस्ताव पत्र छनौटका आधारहरु समेत प्रस्ताव पत्रको ढाँचामा नै उपलब्ध गराइने हुँदा सोही अनुसारको प्रस्ताव पत्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । साथै यस आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका निवेदकहरुले पनि स्वीकृत ढाँचामा नै प्रस्ताव पत्र पेश गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ । प्रस्ताव पत्रको नमूना जिल्ला विकास समिति दोलखाको वेभ साइट www.ddcdolakha.gov.np बाट डाउनलोड गर्न वा जिल्ला विकास समितिको सामाजिक विकास शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

प्रस्ताव पत्रको ढाचा

प्रस्ताव पत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
१) संस्था वा समूहको निवेदन ।
२) प्रस्तावपत्र ।
३) प्रस्ताव पेश गर्ने संस्था वा समूहको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी ।
४) संस्थाले गर्ने लगानीको प्रतिवद्धता पत्र ।
५) संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी (संस्था दर्ता भएको भए नविकरण सहितको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र समूह वा दर्ता नभएको भएमा अन्य आधिकारिक प्रमाण )
६) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको छाया प्रति (लेखा परीक्षण हुने गरेकोमा)
७) साझेदार संस्था वा निकाय भएमा सोको प्रतिबद्धता पत्र
८) वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र तथा गाविसबाट छनौट भएका आयोजना भएमा सोको प्रमाण ।
सम्पर्क:
कृष्ण कुमारी खड्का                                                    सुनिता नेपाली
उपाध्यक्ष                                                                            उपाध्यक्ष
महिला जिल्ला समन्वय समिति                                           दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति
९७४४०२२०८९                                                                  ९८६४११००८२
आङ्गनिमा शेर्पा                                                            भाष्कर पाण्डे
उपाध्यक्ष                                                                           उपाध्यक्ष
आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति                       अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति
९८४११७३६८५                                                                 ९८४४०१३७६६

Skip to toolbar