मिति २०७३-०४-०१ देखि मिति २०७३-०८-३० सम्म संकलन भएको आन्तरिक राजश्व रकम ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखा अन्तर्गत विभिन्न शिर्षकमा मिति २०७३-०४-०१ देखि मिति २०७३-०८-३० सम्म  संकलन भएको आन्तरिक राजश्व रकम ।

क्र. स. विवरण रकम
सुनपाती १३१२५.
मजिठो १६५०.
विषफेज ६००.
सुगन्धवाल २२००.
अर्गेली १९९६८.७५
धसिंगरेतेल १७४९०.
खोटो ८९७४४.
नेपाली कागज १४००.
सल्लो÷उत्तिस र अन्य बरामदी काठ गोलिया ६१२४०.
१० सल्लो उत्तिस र अन्य बरामदी काठ चिरा ६३९७०.
११ काठको भुस ट्रक÷भ्यान ८००.
१२ बाँस ३५१.
१३ अलैचि १४०.
१४ लप्सी ३७५०.
१५ खरी ढुङ्गा ५४०.
१६ भुइमा विछ्याउने चप्लेटी ढुङ्गा ४५३९४.
१७ छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा १९००५०.
१८ हाड ४३५०.
१९ छाला ठूलो ९००.
२० सिम्पानी सभाहल भाडा २५०००.
२१ जिविस कार्यालयको समिक्षा हल भाडा २२०००.
२२ गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता सिफारीस दस्तुर ६२०००.
२३ रु। १ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर २४७७८.२१
२४ रु। १ लाख देखि रु। ५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर १२९१६.४३
२५ रु। ५ लाख देखि रु। १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर १०५१८.८२
२६ रु। १० लाख आर्थिक कोरोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर
२७ रु। १० लाख भन्दा माथी प्रतिलाख थप नविकरण दस्तुर १९८१.११
२८ खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर ६००००.
२९ खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समिति नविकरण दस्तुर १९०००.
३० व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणिकरण दस्तुुर १६२००.
३१ व्यक्तिगत घटना दर्ता पंजीकरण त्रुटी÷गल्ती सच्याउने÷ सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुुर २००.
३२ विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना÷आयोजना÷ कार्यक्रम अदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर ५४००.
३३ विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना÷आयोजना÷कार्यक्रम आदिको मागको लागि बिभिन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्रृ निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर ५५००.
३४ कुनै विज्ञ÷पेशागत कार्य÷अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर ५५००.
३५ ‘घ’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान दस्तुर ४५०००.
३६   ४९२०००.
३७ ‘घ’ वर्गको ठेक्का नामसारी गर्नको लागि सिफारिस दस्तुर ६०००.
३८ वालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे ढुंगा १५५१९६०.
३९ सुची दर्ता २५५००.
४० इजाजतपत्र प्रतिलिपी ६०२०.
४१ वििभन्न् संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना आयोजना कार्यत्रmम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैह्र सरकारी िनकायहरुमा सिफारिस वापत प्रती सिफािरस दस्तुर १०००.
४२ दोलखा जिल्लाको वस्तुगत विवरण ४०००.
४३ प्रकोप व्यवस्थापन २७४१४.७६
४४ फारम विक्री १८००.
४५ सहमितपत्र सिफिरस २०८०.
४६ उन ५०.
४७ कार्य क्षेत्र विस्तार शुल्क २०२०.
४८ धुपीको चोईटा ७१४०.
जम्मा २९६०६४२.०८

Skip to toolbar