कर तथा शुल्कहरु


आ.व. २०७३-७४ को लागि करको दर

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा १, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियम १...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७२-७३ को लागि करको दर

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा १, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियम १...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar