मुख्य मन्त्रीज्यूबाट पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरु तथा कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाहरुको विवरण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको समिक्षात्मक्अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न संविधान दिवस २०७५ भव्यताका साथ् मनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय समारोह समिति गठन र तय भएका कार्यक्रमहरु आ.ब २०७५/०७६ को जिल्ला दररेट दोलखा जिल्लाको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता दोस्रो जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट दोश्रो जिल्ला सभा सम्पन्न (२०७५/०५/०७ गते ) आ.व २०७४/०७५ मा जिससले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको विवरण र पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको
अनुगमन निर्देशिका
२०७५

भीमेश्वर र जिरी नगरपालिका
तथा
तामाकोशी, मेलुङ, शैलुङ, कालिन्चोक, विगु, गौरीशंकर र बैतेश्वर गाउँपालिका

दोश्रो जिल्ला सभाबाट पारित
जिल्ला समन्वय समिति
चरिकोट, दोलखा
२०७५

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको अनुगमन, मुल्याङ्कन निर्देशिका
२०७५
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले जिल्लामा क्रियाशिल सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु तथा स्थानीय सरकार गाँउपालिका र नगरपालिकाद्वारा गर्ने गराईने योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा २२० मा उल्लेखित कुराहरुको प्रतिकुल नहुने गरी विद्यमान व्यवस्थालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा, ९२ (४) बमोजिम यो अनुगमन निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

परिच्छेद १
नाम, प्रारम्भ र परिभाषा
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,
(क) यस निर्देशिकाको नाम “जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको अनुगमन निर्देशिका, २०७५” रहेको छ ।
(ख) यो निर्देशिका दोलखा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला सभाको बैठकको स्वीकृती पश्चात कार्यान्वयनमा आउने छ ।

२. परिभाषा,
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा ः
(क) “निर्देशिका” भन्नाले जिसस दोलखाको अनुगमन निर्देशिका २०७५ सम्झनुपर्छ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सम्झनुपर्छ ।
(ग) “प्रमुख” भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उप प्रमुख” भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिको उप प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य” भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यहरुलाई सम्झनु
पर्छ ।
(च) “जिल्ला सभा” भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (१) बमोजिमको जिल्ला सभा
सम्झनुपर्छ ।
(छ) “जिल्ला समन्वय समिति” भन्नाले संविधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिमको जिल्ला समन्वय समिति सम्झनुपर्छ ।
(ज) “जिल्ला समन्वय अधिकारी” भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको समेत काम गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सम्झनुपर्दछ ।
(झ) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले श्रावण एक गतेबाट शुरु भई आषाढ मसान्त सम्मको अवधिलाई सम्झनुपर्दछ ।
(ञ) “गाउँपालिका” भन्नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएका गाउँपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ट) “नगरपालिका” भन्नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “मन्त्रालय” भन्नाले स्थानीय तह हेर्ने नेपाल सरकारको संघीय मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ड) “प्रदेश सरकारको मन्त्रालय” भन्नाले स्थानीय तह सम्वन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “योजना” भन्नाले योजना तथा कार्यक्रमलाई समेत जनाउँदछ ।
(ण) “गैसस वा अगैसस” भन्नाले यस जिल्लामा कार्य गर्ने सम्पुर्ण दातृ निकाय र जिल्लामा कार्यरत संघ संस्थाहरुलाई सम्झनु पर्ने छ ।

परिच्छेद २
३. अनुगमनका विषय क्षेत्र,
अनुगमनका विषय क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछन् ः
(क) जिल्ला भित्र सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण सम्वन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारीता, गुणस्तरीयता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन ।
(ख) प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र व्यवस्थापनको वारेमा अनुगमन ।
(ग) प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्, राजश्व संकलन, कृषि, पर्यटन, वन तथा वातावरण, जल विद्युत लगायतका कार्य संचालन भैरहेको क्षेत्रको अनुगमन ।
(घ) जिल्लाभित्र संचालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन ।
(ङ) सीमा क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुकबाट जिल्लाभित्र संचालित विभिन्न गतिविधिहरुको जानकारी तथा अनुगमन ।
(च) जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका योजना तथा परियोजनाहरु एवं कार्यालयहरु र सम्पूर्ण गाउँ÷नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरु समेतको अनुगमन ।
(छ) विकास तथा निर्माण सम्वन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्वन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरि विकास निर्माण सम्वन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि संघिय मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्वन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँ÷नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने ।
((झ)) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम अनूगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धी अन्य कार्यहरुको अनुगमन ।

४. अनुगमनका विधि निम्न अनुसार रहेको छ ः–
(क) सूचकहरुको पहिचान र तयारी,
(ख) विकास निर्माण सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको विवरण संकलन गर्ने,
(ग) सूचकहरु तथा प्रतिवेदनहरुको विश्लेषण,
(घ) स्थलगत अध्ययन÷भ्रमण,
(ङ) टेलिफोन सम्पर्क,
(च) औपचारिक÷अनौपचारिक भेटघाट र छलफल,
(छ) कार्यदल गठन,
(ज) गोष्ठी संचालन तथा अन्तरक्रिया,
(झ) अन्तरवार्ता तथा प्रश्नावली फारम,
(ञ) प्रतिवेदन तयारी,
(ट) अनुगमन अन्तर्गत विभिन्न चरणका कार्यहरु,

५. जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरुलाई निम्न बमोजिम व्यवस्थित गरी संचालन
गर्नेछ ः

५.१ प्रथम चरण
(क) अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्ने ।
(ख) अनुगमन सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने (गाउंपालिका, नगरपालिका, सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु) ।
(ग) जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको संवैधानिक अधिकार अनुसार अनुगमन कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।

५.२ दोस्रो चरण
(क) अनुगमन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई स्पष्ट जानकारी दिने (गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरु, नगरपालिका पदाधिकारीहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी नीकाय, नागरिक समाज, आमसञ्चार जगत आदि) ।
(ख) सूचना र जानकारीहरु संकलन गर्ने ।

५.३ तेस्रो चरण
(क) प्राप्त सूचना र जानकारीका आधारमा अनुगमनका निम्ति प्रश्नावली तयार गर्ने ।
(ख) विभिन्न विषयको अनुभव र विज्ञताको ज्ञान भएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुको सहभागितामा अनुगमन टोली गठन गर्ने ।

५.४ चौथो चरण
(क) हरेक स्थानीय तहको अनुगमन सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठी संचालन गर्ने ।
(ख) गोष्ठीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सो क्षेत्रभित्र अन्य निकायहरुद्वारा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको स्थितिको विवरण समेत प्रस्तुती गर्नु पर्ने ।
(ग) गोष्ठीमा प्रस्तुत समस्याहरु टिपोट, छलफल तथा निर्णयगरी सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।

५.५ पाँचौ चरण
(क) सूचनाको स्रोत एवं तथ्याङ्क निकाल्ने औजारहरु ९त्ययकि० तयार गर्ने ।
(ख) योजना तथा कार्यक्रम स्थलको निरीक्षण भ्रमण गर्ने ।
(ग) योजनास्थलको निरीक्षणका क्रममा अवलोकन, प्रश्नोत्तर, अन्तरवार्ता, छलफल आदि गर्ने (सर्वसाधारण जनता, उपभोक्ता समिति, सम्बन्धित प्राविधिक, नागरिक समाज, स्थानीय बुद्धिजिवि, महिला, दलित, जनजाति आदि संग)
(घ) योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थलमा देखापरेका समस्याहरु संकलन गर्ने ।
(ङ) योजना र कार्यक्रमको भौतिक प्रगतिबारे सम्बन्धित प्राविधिकहरुबाट विवरण लिने ।
(च) संचालित योजना र कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति अवलोकन गर्ने ।
(छ) अनुगमन प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित वनाउन सूचना प्रणालीको विस्तार एवं अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ वनाई आयोजना चक्रका विभिन्न चरणमा सहभागीतामुलक अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गराउने ।
(ज) प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोगमा अनुगमनको लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम बनाई निरन्तरता दिईने ।

६. जिल्लास्थित गाउँपालिका, नगरपालिका र विकास साझेदारहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई निम्न बमोजिमका कागजातहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ः
(क) आर्थिक वर्षको शुरुवातमा नै स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र वजेट ।
(ख) अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक देखिएका आयोजनाहरुको ड्रइङ्ग, डिजाइन, इष्टिमेट लगायतको विवरण ।
(ग) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

७. अनुगमन समिति ः
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम वा योजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको जिल्ला अनुगमन समिति रहने छ ः
(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख – संयोजक
(ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालय को अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) जिल्ला प्राविधिक तथा अनुगमन शाखाको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य – सदस्य
(ङ) पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको सभापति वा नीजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
(च) नागरिक समाज मध्येबाट संयोजकले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
(छ) जिल्ला समन्वय अधिकारी – सदस्य सचिव

८. अनुगमन समिति÷उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः
१)आयोजनाको कार्यान्वनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, व्यवधान र समस्या
समाधानका लागि आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने ।
(२) संचालित आयोजनाको कार्यान्वयन, कार्यतालिका र कार्यविधि अनुसार काम भए÷नभएको तथ्याङ्क संकलन गरीे सम्बन्धित पक्षलाई लक्ष्य प्राप्तीको लागि मार्गनिर्देश गर्ने ।
(३)परिच्छेद २ दफा नं. २.१ मा प्रस्तुत बुँदाहरुलाई आधारमानी अनूगमनलाई प्रभावकारी तथा सन्तुलन कायम गर्न भुमिका निर्वाह गर्ने ।
(४) समितिले अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनूगमनको क्रममा देखिएका विषयमा आवश्यक विश्लेषण गरी आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला सभा समक्ष पेश गर्नेछ । प्राप्त प्रतिवेदन माथि छलफल गरी वार्षिक प्रतिवेदनको रुपमा स्थानीय तह हेर्ने संघीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयमा सभा मार्फत पठाउने छ ।
(५) योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारी प्रतिफल प्राप्तिका लागि समानुपातिक र सन्तुलित विकास गर्न सुझाव तथा मार्गदर्शन दिने ।
(६) समिति आपैmले अनुगमन गर्न वा आवश्यकता अनुसार बढीमा पाँच सदस्यीय (विषयगत विज्ञ, विशेषज्ञको प्रतिनिधीत्व हुनेगरी) उप–समिति गठन गरी आयोजनाको सुपरीर्वेक्षण तथा अनुगमन गर्न वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा खटाउन सक्नेछ ।
(७) अनुगमन समिति वा उप–समितिले विषयविज्ञ, सम्वन्धित स्थानीय तह, उपभोक्ता मध्येवाट अनुगमन कार्यमा प्रतिनिधीत्व गराई अनुगमन कार्यमा सहभागी गराउन सक्नेछ ।

९. आचारसंहिता,
अनुगमन समिति÷उपसमितिका पदाधिकारी, सदस्यहरुले देहाय वमोजिमका आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ः
(क) अनुगमन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरु राजनैतिक पूर्वाग्रह मुक्त हुनुपर्ने ।
(ख) अनुगमन गर्दा देखिएको बस्तुगत यथार्थलाई प्रतिवेदनमा समेटेको हुनु पर्ने ।
(ग) अनुगमन समितिका सदस्यहरुमा मत विभाजन भई कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा फरक मत देखिएमा आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत हुनु पर्ने ।
(घ) अनुगमन प्रतिवेदन व्यक्ति विशेष केन्द्रीत नभई संस्थागत विषयका सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने ।
(ङ) अनुगमन प्रतिवेदन सुधार र पृष्ठ पोषणको लागि हुनु पर्ने ।
(च) जिससको मर्यादा, गरिमा र प्रतिनिधित्व झल्कीने गरी कार्य गर्नु पर्ने ।

१०. योजना स्थलमा गरिने अनुगमन विधी,
अनुगमनमा देहाय बमोजिम अनुगमन विधिहरु अवलम्बन गरिने छ ः–
(क) योजना र कार्यक्रमको स्थलगत निरीक्षण÷अवलोकन ।
(ख) योजना संचालनमा संलग्न प्राविधिकहरुसंग छलफल ।
(ग) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरु संग अन्तरवार्ता र छलफल ।
(घ) जानकारी विवरण र तथ्याङ्कहरु टिपोट ।
(ङ) योजनाको कार्य प्रगति देखिने फोटोग्राफ ।
(च) योजना÷कार्यक्रमको नाम, कार्यक्रम संचालन स्थल, भए गरेको प्रमुख कार्यहरु, कार्य प्रगति प्रतिशत (भौतिक र वित्तीय) बाँकी काम, काम गर्दाका समस्या, समस्या समाधानका प्रयास र अनुगमन टोलीको सुझाव जस्ता विषय समेटिएको अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने छ । अनुगमनको विषय क्षेत्रको आधारमा अनुगमन कर्तावाट प्रतिवेदनमा थप विषयवस्तु समावेश गर्न सकिनेछ ।
(छ) भूकम्पबाट विस्थापित÷प्रभावित लाभग्राही व्यक्ति तथा परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका विषय समावेश गर्दा किस्ता बुझेको, घर बनेको, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण भएको, सुरक्षित जग्गा खरिद सहयोग जस्ता विषयलाई समावेश गरी एकिन भएका लाभग्राही संख्या, घर बनेका लाभग्राही संख्या र घर बन्न बाँकी लाभग्राही संख्या समेत उल्लेख गर्न सकिनेछ ।
११. अनुगमनमा खटिने पदाधिकारी, कर्मचारीहरु तथा विषय विज्ञले संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसको व्ययभार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य स्रोतवाट जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त हुने स्रोतवाट व्यहोरिने छ ।

१२. पृष्ठपोषण गर्ने ः
पारदर्शिता कायम गर्न तथा आगामी योजना र कार्यक्रममा पृष्ठपोषण गर्न अनुगमन समिति÷उप समितिले आफनो प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायको बैठकमा प्रस्तुत गरी आवश्यक छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष समावेश गरी सूसूचित गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार प्रसार गर्न सक्नेछ । यसरी प्रचार प्रसार गर्नु पूर्व जिल्ला समन्वय समितिको सहमति लिएको हुनु पर्नेछ ।

१३. अनुगमनमा सूचकको प्रयोग
जिल्लामा रहेका संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिका, गैरसरकारी संघ संस्था तथा उपभोक्ता समितिवाट सञ्चालित विकास तथा निर्माण कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रतिफल, असर र प्रभाव तहका सूचकहरु समावेश गरी अनुगमन गरिने छ । संघीय कानून र प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी यो कार्यविधिमा परिमार्जन गरी आवश्यक सूचकको पहिचान र प्रयोग गरी अनुगमन पद्धतिलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेही बनाईनेछ ।

१४. सहभागि गराउनुपर्ने ः
योजना र कार्यक्रम अनुगमनका क्रममा कार्यन्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारीलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ ।

१५. अभिलेखिकरण गर्ने ः
अनुगमन प्रतिवेदनलाई आ.व. को अन्त्यमा एकीकृत अभिलेखिकरण गरी पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशन गरिनेछ । सो को एक÷एक प्रति स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ध गराईनेछ ।

अनुसूची १
नगरपालिका÷गाउँपालिका सम्वन्धी विस्तृत सूचना एवं तथ्याङ्क विवरण
रु. हजारमा
क्र.सं. विवरण एकाई आ.व. आ.व. कैफियत
ज्ञ कर्मचारी जना
ज्ञ।ज्ञ गाउँपालिका÷नगरपालिकाको स्विकृत दरबन्दी संख्या संख्या
ज्ञ।ज्ञ।ज्ञ पदपूर्ति संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ज्ञ।ज्ञ स्थायी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ज्ञ।द्द अस्थायी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ज्ञ।घ ज्यालादारी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ज्ञ।द्ध करार संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।द्द महिला संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।घ पुरुष संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।द्ध पिछडिएका तथा उत्पीडित जातिका कर्मचारी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।छ अपांग कर्मचारी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ट कूल प्राविधिक कर्मचारी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ठ कूल अप्राधिक कर्मचारी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ड अधिकृत स्तरका कर्मचारी संख्या गोटा
ज्ञ।ज्ञ।ढ सहायक स्तरका कर्मचारी संख्या गोटा
ज्ञ।द्द रिक्त संख्या गोटा
द्द आर्थिक प्रशासन तथा बेरुजु
द्द।ज्ञ लेखा समिति गठन भए÷नभएको
द्द।द्द आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा स्थापना भए÷नभएको
द्द।घ बेरुजु गत भए÷नभएको
द्द।द्ध अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भए÷नभएको
द्द।छ हाल सम्मको बेरुजु अंक रु.
द्द।ट हालसम्मको बेरुजु फछयौट (सम्परीक्षण रु.
द्द।ठ फछर्यौट हुन बांकी बेरुजु रु.
द्द।ड पेश्की बांकी रु.
घ गाउँपालिका÷नगरपालिका कोष
घ कूल आय (३.१ देखि ३.८ सम्मको जम्मा)
घ।ज्ञ केन्द्रीय अनुदान
ड्ड वित्तीय समानिकरण (विकास निर्माण)
ड्ड सशर्त अनुदान
ड्ड विशेष अनुदान
ड्ड समपुरक अनुदान
रु.
रु.
रु.
रु.
घ।द्द प्रदेश अनुदान
ड्ड वित्तीय समानिकरण (विकास निर्माण)
ड्ड सशर्त अनुदान
ड्ड विशेष अनुदान
ड्ड समपुरक अनुदान
रु.
रु.
रु.
रु.
घ।घ संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु.
घ।द्ध व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ राजश्व बांडफांडको रकम रु.
घ।ट केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त ऋण तथा आन्तरिक ऋण रु.
घ।ठ आन्तरिक आय (३.५.१ देखि ३.५.१० सम्मको जोड)  रु.
घ।छ।ज्ञ चलअचल सम्पत्तिको विक्रिबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ।द्द कर, दस्तुर,सेवा,कुल्क,महसुल,भाडा आदिबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ।घ ऋण लगानीबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ।द्ध श्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम रु.
घ।छ।छ दण्ड जरीवानाबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ।ट मालसामान लिलाम विक्रिबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ।ठ ठेक्कापट्टाबाट प्राप्त रकम रु.
घ।छ।ड भूमिकरको तोकिएको प्रतिशत रकम रु.
घ।छ।ढ सापटी रकम र धरौटी रकम रु.
घ।छ।ज्ञण् एकिकृत सम्पत्ति कर
घ।छ।ज्ञज्ञ अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम रु.
घ।ट नेपाल सरकारले कार्यक्रम तोकेर दिएको रकम रु.
घ।ठ स्थानीय विकास शुल्क वापत प्राप्त रकम रु.
घ।ठ।ज्ञ स्थानयि विकास शुल्कबाट भएको विकास खर्च रु.
घ।ठ।द्द स्थानीय विकास शुल्कबाट भएको प्रशासनिक खर्च रु.
घ।ड जनसहभागिता वापत प्राप्त रकम रु.
घ।ढ कूल प्रशासनिक खर्च रु.
घ।ज्ञण् प्रशासनिक खर्च प्रतिशत (कूल खर्चको) प्रतिशत
घ।ज्ञज्ञ विकास खर्च रु.
घ।ज्ञद्द विकास खर्च प्रतिशत (कूल खर्चको) प्रतिशत
घ।ज्ञघ गा.पा÷न.पा.ले विविध भुक्तानी गर्न बांकी रु.
घ।ज्ञद्ध खर्च हुन नसकि जिम्मेवारी सरेको रकम रु.
द्ध मालपोत भूमिकरबाट संकलित रकम
छ आयोजना सम्बन्धि विवरण रु.
छ।ज्ञ दिर्घकालिन सोत (विषय कैफियतमा उल्लेख गर्ने) रु.
छ।द्द स्रोत नक्सा
छ।घ भू उपयोग योजना भए÷नभएको
छ।द्ध आवधिक योजना तयारी भए÷नभएको
छ।छ एकिकृत कार्यमूलक योजना तयारी भए÷नभएको
छ।ट वार्षिक कार्यक्रम तयार भई प्राथमिकताक्रम निर्धारण भए÷नभएको
छ।ठ विकास आयोजनाहरु संचालन गर्दा भ्क्ष्ब् वा क्ष्भ्भ् कार्यान्वयन भए÷नभएको
छ।ड विगत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका योजना संख्या गोटा
छ।ढ नयां शुरु भएका योजना संख्या गोटा
छ।ज्ञण् सम्पन्न गरिएका याजना संख्या गोटा
छ।ज्ञज्ञ योजना जाचपास र फरफारक गर्ने गरेको छ÷छैन
छ।ज्ञद्द गाउँ÷नगरको वस्तुगत विवरण तयार गरेको छ÷छैन
छ।ज्ञघ भू उपयोग योजना तयार भए÷नभएको
छ।ज्ञद्ध गाउँपालिका÷नगरपालिा क्षेत्रभित्र रहेको सडकको लम्बाई कि.मि
छ।ज्ञछ गाउँपालिका÷नगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको सडकको लम्बाई कि.मि
ट योजनाको प्रकृति र संख्या
ट।ज्ञ खोपानी गोटा
ट।द्द ढलनिकास गोटा
ट।घ सडक÷पेटी गोटा
ट।द्ध सिंचाई गोटा
ट।छ भवन निर्माण गोटा
ट।ट बासपार्क निर्माण गोटा
ट।ठ पार्क उद्यान हरियाली क्षेत्र गोटा
ट।ड अन्य गोटा
ठ योजना संचालन प्रक्रिया र संख्या गोटा
ठ।ज्ञ उपभोक्ता समितिबाट गोटा
ठ।द्द गैर सरकारी संस्था मार्फत गोटा
ठ।घ ठेक्कापट्टा बाट गोटा
ठ।द्ध अमानतबाट गोटा
ठ।छ निजी सार्वजानिक साझेदारी गोटा
ड नक्सा पास सम्बन्धी विवरण
ड।ज्ञ नक्सा पास भएका संख्या गोटा
ड।द्द प्रति वर्गफिट नक्सा पास दस्तुर रु.
ड।घ भुकम्प प्रतिरोध मापदण्ड कायम गरिएको छ÷छैन
ड।द्ध भवन निर्माण मापदण्ड बनाइएको
ड।छ सार्वजनिक भवनहरुको नक्सा पास गर्दा अपाङ्गहरुलाई आउने जान सुविधा हुने गरी व्यवस्था मिलाई नक्सा पास गर्ने गरिएको छ÷छैन
ड।ट भूकम्प पीडित पुनर्वासको लागि बनेको घर संख्या गोटा
ड।ठ जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण भई बनेको घर संख्या गोटा
ड।ड जग्गा नभएकाका लागि बासयोग्य जग्गा खरिद गरी बनेको घर संख्या गोटा
ढ फोहर मैला व्यवास्थापन सम्बन्धी
ढ।ज्ञ गाउँपालिका÷नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन उत्पादन हुने फोहर परिमाण मे. टन
ढ।द्द उत्पादित फोहर मध्ये न.पा ले उठाउने गरेको परिमाण मे. टन
ढ।घ फोहरमैला उठाउने व्यवस्था कसरी गरिएको ? ( आफै निजी क्षेत्र वा अन्य) प्रक्रिया
ढ।द्ध फोहर मैला प्रशोधन गर्ने गरिएको छ÷छैन
ढ।छ ल्याण्डफिल साईटको प्रबन्ध गरिएको छ÷छैन
ढ।ट गा.पा.÷न.पा बाट ल्याण्डफिल सम्मको दुरी कि.मि
ढ।ठ फोहर उठाउने ट्रक, ट्याक्टर,डम्फर आदि संख्या गोटा
ढ।ड स्वीपर संख्या
ज्ञण् पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी
ज्ञण्।ज्ञ गा.पा.÷न.पा क्षेत्र भित्र परिचय पत्र पाएका जेष्ठ नागरिक संख्या गोटा
ज्ञण्।द्द गा.पा.÷न.पा क्षेत्र भित्र परिचय पत्र पाएका असहाय विधुवा संख्या गोटा
ज्ञण्।घ गा.पा.÷न.पा क्षेत्र भित्र परिचय पत्र पाएका अशक्त अपाङ्ग संख्या गोटा
ज्ञण्।द्ध संघ÷प्रदेशबाट निकासा प्राप्त रकम रु.
ज्ञण्।छ अपर्याप्त रकम रु.
ज्ञण्।ट फाँटवारी संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा नियमित रुपमा पठाउने गरेको
ज्ञण्।ठ जन्मदर्ताको कूल संख्या गोटा
ज्ञण्।ठ।ज्ञ महिला संख्या गोटा
ज्ञण्।ठ।द्द पुरुष संख्या गोटा
ज्ञण्।ड विवाह दर्ता संख्या गोटा
ज्ञण्।ढ मृत्यु दर्ता संख्या गोटा
ज्ञण्।ढ।ज्ञ महिला संख्या गोटा
ज्ञण्।ढ।द्द पुरुष संख्या गोटा
ज्ञण्।ज्ञण् बसाइ सराई दर्ता परिवार संख्या गोटा
ज्ञण्।ज्ञण्।ज्ञ बसाइ सरी गएको सदस्य संख्या गोटा
ज्ञण्।ज्ञण्।द्द बसाइ सरी आएको सदस्य संख्या गोटा
ज्ञण्।ज्ञज्ञ सम्बन्ध विच्छेद संख्या गोटा
ज्ञज्ञ अन्य
ज्ञज्ञ।ज्ञ गाउँ÷नगरपालिका बैठक मासिक रुपमा भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।द्द नियमित बैठक तालिका छ÷छैन
ज्ञज्ञ।घ समिक्षा बैठक प्रत्येक ४महिनामा हुने गरेको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।द्ध आयर व्यायको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।छ जिन्सी श्रेस्ताको निरीक्षण हुने गरेको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ट नागरिक वडापत्र सार्वजनिक भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ठ वडापत्र अनुसार कार्य सम्पादन भएको
ज्ञज्ञ।ड गाउँ÷नगरपालिकामा गुनासो सुन्ने प्रभावकारी व्यवस्था छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ढ पदपुर्तीको काम भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञण् कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत अभिलेख विवरण तयार छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञज्ञ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गरेको रकम रु.
ज्ञज्ञ।ज्ञद्द उपभोक्ता समिति, गैह्रसरकारी संस्था , जि.स. स र विषयगत निकायहरुसगं समन्वय
ज्ञज्ञ।ज्ञघ कुनै सेवा वा व्यवस्थापन निजीक्षेत्रबाट गराएको ( क्षेत्र खुलाउने ) छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञद्ध मानव संसाधन विकास केन्द्रको स्थापना भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञछ सुचना केन्द्रको स्थापना भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञट मर्मत संभार कोषको स्थापना भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञठ सुपर्यवेक्षण तथा अनुगमन समितिको बैठक हुने गरेको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञड पदाधिकारीहरुको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको ( भ्र नि. ऐ. अनुसार) छ÷छैन
ज्ञज्ञ।ज्ञढ गरिबी नक्शांकन मापनको काम शुरु गरेको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।द्दण् विगतमा अनुगमन भई दिइएको सुझाव÷निर्देशन पालना भएको छ÷छैन
ज्ञज्ञ।द्दज्ञ आय वृद्वि गर्ने कुनै कार्ययोजना छ÷छैन
ज्ञज्ञ।द्दद्द ऋयचउयचबतभ ब्अअयगलतष्लन क्थकतष्m छ÷छैन
ज्ञज्ञ।द्दघ ऋयmउगतभचष्कभ एबअबपबनभ
ज्ञज्ञ।द्दद्ध भ्mबष् िठेगाना
ज्ञज्ञ।द्दछ ध्भदकष्तभ ठेगाना
ज्ञद्द।ण्ण् गाउँ÷नगरका मुख्य समस्याहरु
ज्ञघ समस्या समाधानका पहलहरु
 कूल आय र आन्तरिक आय, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन÷नियम, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन÷नियम तथा संघीय एवं प्रदेशीक कानून बमोजिम हुने वजेट शिर्षक उपशिर्षक बमोजिमका आएका रकमहरु समावेश गरी आयका शिर्षक थपघट र परिमार्जन गरी अनुसूची–१ को फारममा समावेश गरिनेछ ।

अनुसूची २
गाउँपालिका÷नगरपालिकाद्वारा संचालित आयोजनाहरुको लागि अनुगमन सुचकहरु वा अनुगमन जाँच÷सूची
छ छैन कैफियत
१ जनतामा सेवा प्रवाह नागरिक वडा पत्र
नागरिक वडा पत्र अद्यावधिक गरिएको
नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्रदान
गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्थापन क्रियाशील र प्रभावकारी
प्रशासकीय कार्य फछ्यौट नियमावली अनुसार कार्यसम्पादन
उजुरी पेटिकाको व्यवस्था
कुनै कर्मचारीको अनुपस्थितिमा काम नरोकिने बैकल्पिक व्यवस्था
सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था (बर्षमा एक पटक गर्ने गरिएको )
२ बजेट तथा योजना तर्जुमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन नियमावली अनुसारको सहभागितामुलक योजना पद्वतिको अवलम्बन
यथा समय भित्रै गाँउ÷नगरपालिकालाई सिलिङ्ग र मार्गदर्शन प्रदान गरिएको
इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा बैठकमा सहभागिता
भौगोलीक सुचना प्रणली ९न्क्ष्क्० को प्रयोग भएको
गरिबी नक्शांकन भएको
तोकीएको समय भित्र बार्षिक योजना तर्जुमा ब्मखबलअभ एबिललष्लन
बजेट बाँडफाडँ सिलिङ्गको परिधिभित्र भए नभएको
महिला दलित तथा जनजातिलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा र सञ्चालन
अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम तर्जमा र सञ्चालन
विशेष कोष सञ्चालन भएको
आवधिक योजना निर्माण
आवधिक योजनासग बार्षिका योजनाको तादात्म्यता
नगर÷गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तरीक श्रोतबाट निक्षेपित कार्यक्रमहरुमा रकम विनियोजन
त्यस्तो विनियोजित रकमबाट संचालन हुने कार्यक्रमको सम्पादन सम्बन्धित कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था यथार्थ श्रोतमा आधारित बजेट निर्माण
बढीमा ३ बर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन
ठुला आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन
आगामी आवधिक योजना निर्माणको तयारी
३ योजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन कार्यतालिका तयार
कार्यतालिका अनुसार समयमै कार्यान्वयनका लागि उ.स÷ठेकदारसगं सम्झौता
स्थानीयस्तरमा संचादन हुने योजनाको छनौट, कार्यान्वयन र संचालनको जिम्मेवारी स्थानिय समुदायलाई दिए नदिएको
उपभोक्ता समितिको गठन सम्बन्धित उपभोक्ताहरु मध्यबाटै भए नभएको
उपभोक्ता समितिमा महिला तथा पिछडिएको बर्ग दलित तथा आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्व
उपभोक्त समितिलाई सरल भाषामा ल.ई तथा आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको सुची उपलब्ध गराइएको छ,छैन
उपभोक्ता समितिलाई तालिम प्रदान
उपभोक्ताको लागत ÷श्रम सहभिगता ( सम्भव भए औषत प्रतिशत समेत)
अन्य सरकारी निकायहरुसगं साझेदारीमा योजना सचालन
गाउँपलिका ÷ न.पा. लाई अनुदान प्राप्त भईआयोजना कार्यन्वयनको जिम्मेवारी प्रदान
आयोजना र्ममतसम्भारका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था
निर्माण कार्यविधि ÷ म्यानुअलहरुको पालना
४ . योजनाको अभिलेख अनुगमन र सुपरीबेक्षण योजनाको अभिलेख
आवधिक योजना , बार्षिक योजना प्रकाशन गर्ने तयारी
ना.प.÷गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन र समिक्षा
संचालित कार्यक्रमहरुबाट लाभान्वित बर्ग र लिङ्ग छुट्टिने खालको अभिलेख
ना.प.÷गाउँपालिकाद्धारा संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन
सम्पन्न आयोजनाहरुको जाँचपास र फरफारक गरेर मात्र भुक्तानी दिने परिपाटी
ना.प.÷गाउँपालिकाद्वारा संचालित कार्यक्रमहरुको बारेमा ना.प.÷गाउँपालिकाको बैठकमा समीक्षा गर्ने गरेको छ छैन
५ प्रगनि प्रतिबेदनका नियमितता प्रथम प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिबेदन गर्ने गरेको
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने गरेको
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने गरेको
६ आर्थिक व्यवस्थापन र अनुशासन स्वीकृत बजेटको परिधि भन्दा बढी आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृति तथा कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था
आन्तरीक आयको श्रोतहरुमा ठेक्का बन्दोबस्ती भएको
ठेक्का अनुसार किस्ता रकम समयमै प्राप्त भएको
किस्ता रकम प्राप्त नभएको भए प्राप्तिका लागि कारवाही अगाडी बढाइएको
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म बमोजिम प्रशासनिक खर्च तोकिएको सीमाभित्र रहेको
आर्थिक विवरणहरु अद्यावधिक रहेको
राजश्व परामर्श समितिको बैठक हुने गरेको
राजश्व बृद्वि सम्बन्धी प्रयासहरु भएको
गत आ.व. को आयव्ययको अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न
अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन उपर समयमै राय प्रतिकृया प्रेषण
कम्प्युटराईज्ड लेखा प्रणाली स्थापनागरी संचालन
धरौटी खाताबाट अन्यत्र रकम सापटी वा परिचालन नगर्ने व्यवस्थाको पालना
आर्थिक सहायता वितरण गर्दा नियमको पालना
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको लगत अद्यावधिक
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणाली ÷ संयन्त्र विकास गरिएको
७. अचल सम्पत्ती व्यवस्थापन र संरक्षण आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पुर्ण अचल सम्पतिहरुको अद्यावधिक अभिलेख
नियमानुसार जिन्सी निरीक्षण र प्रतिवेदन
जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मर्मत गर्नुपर्ने तथा लिलाम गर्नुपर्ने सरसामानहरुको विवरण
भवन,सम्पत्ती , मेशीन उपकरण आदि हानीनोक्सानी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था पर्याप्त रहेको
कार्यालय ÷आवास÷परिसर आदिको उपयुक्त सरसफाई र संरक्षण
८. जनशक्ति व्यवस्थापन र विकास संगठन संरचना तयार भै परिषद्बाट स्वीकृत
सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको कार्यविवरण तयार
कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्ंयाकन नियमित रुपमा कर्मचारी भरिएको
मातहत कर्मचारीहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन
कर्मचारीहरुको गुनासो व्यवस्थापनका लागि नियमित रुपमा कर्मचारी बैठक
कार्यालयको कर्मचारीहरुबीच आन्तरिक संचारको व्यास्था
जनशक्ति विकासका लागि सामयिक रुपमा तालिम प्रशिक्षण संचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था
पारदर्शिता÷सहभागिता भए गरेको निर्णयलाई सुचना पाटीमा टासं गर्ने गरेको
प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको
समय सपयमा पत्रकार भेटघाट कार्यत्रम संचालन
स्थानीय पत्र पत्रिका ÷रेडियो बाट प्रसारण
सूचना प्रवाहका लागि सुचना केन्द्र स्थापना
बुलेटिन प्रकाशन
निर्णयहरु, बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका एवं अन्य तथ्यांक र विवरण नगरपालिका÷गाउँपलिकाको सुचना केन्द्र मा पठाउने गरे नगरेको
आय व्ययको मासिक ÷चौमासिक रुपमा प्रकाशन
छनौट गरिएका आयोजनाहरुको सार्वजनीक परीक्षण गर्ने परिपाटी
वडा भित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गरी कार्यपालिकाले वडा समितिलाई तोक्ने गरेको
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार राजनैतिक दलहरुसगं नीतिगत सल्लाह लिई निर्णय गर्ने परिपाटी
कार्यालयका कर्मचारीहरुको आन्तरिक बैठक
विषयगत शाखाहरुसगं समन्वय बैठकको आयोजना
कार्यरत गै.स.स. हरुसग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालनमा दोहोरोपन नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता
नगर÷गाउँपालिकाको सरसफाईसग सम्बवन्धित दैनिक रुपमा फोहरमैला संकलन
फोहरमैला अन्तिम निष्काशनस्थलको व्यवस्था
ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था
ल्याण्डफिल साइट (नभएकाको हकमा) स्थल पहिचान र छनौट
न.पा.÷गाउँपालिका क्षेत्रको सरसफाई को अवस्थामा सन्तोषजनक छ,छैन
प्रमुख क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था
ढल निकासा व्यवस्था
पशु बधशालाको स्थापना
खानेपानिको उपयुक्त व्यवस्था
सडक बत्तीको व्यवस्था
पार्क ÷मनोरन्जन स्थलहरुको विकास
घर नम्बर सुचना प्रणाली
सडकको सुचारुपना नखल्बलिने गरी हाट बजार व्यवस्था
एकिकृत सम्पत्ती कर लागु
सडक बत्ती महशुल तिर्ने गरेको
सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रवद्र्वन समिति गठन गरेको

अनुसूची ३
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दोलखा
सामाजिक÷मानवीय विकास कार्यक्रम अनुगमन जाँच÷सूची ः
ःयलष्तयचष्लन ऋजभअपष्कित ायच क्यअष्बरिज्गmबल म्भखभयिऊभलत एचयनचबmmभ
कार्यक्रमको नाम ः मिति ः ……………………..
कार्यक्रम संचालन गर्ने निकाय ः
गाउँ÷नगरपालिका ः वडा नं. ः मिति ः ……………………..
सि.न. सूचकहरु विवरण कैफियत
क. कार्यक्रम सम्वन्धी विवरण
कार्यक्रमको किसिम (तालिम, गोष्ठी, अभियान, सभा आदि)

कार्यक्रमको कूल बजेट
कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाको नाम
कार्यक्रम शुरु भएको मिति
कार्यक्रम सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने मिति
भौतिक लक्ष्य÷सहभागि संख्या
ख. कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया भएको नभएको
तालिम आवश्यकता पहिचान
पाठ्यक्रम ÷म्यानुअल
सम्वन्धित विषयको प्रशिक्षक
तालिम तयारीको लािग पर्याप्त बजेट
पुर्व परिक्षा तथा तालिम पश्चात गरिने परिक्षा
तालिमको दैनिक मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषण
दैनिक तालिम कार्य तालिका (सेड्युल)
सहभागिमूलक विधिहरुको प्रयोग
श्रब्य दृश्य सामाग्रीहरु प्रयोग
उपयुक्त तालिम हलको व्यवस्था
सहभागिहरुले पाउने सुविधाको वारेमा जानकारी
प्रशिक्षकहरुले पूर्व तयारी
ह्याण्ड्स आउटको व्यवस्था
सहभागी छनोट समावेशी÷उपयुक्त
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागिहरुले गर्ने कार्यको प्रतिवद्धता जाहेर वा कार्ययोजना तयार
कार्यक्रमको अन्तिम मूल्यांकन
कार्यक्रमवाट लाभ पाउने संख्या महिला पूरुष जम्मा
दलित
जनजाती
पिछडाबर्ग
मुस्लिम
अन्य
क्र.स. कार्यक्रम संम्वन्धि स्थलगत अनुगमनमा देखिएका सवल पक्षहरु ःक्र.स. कार्यक्रम संम्वन्धि स्थलगत अनुगमनमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु ः जिम्मेवारी (उ.स. ठेकदार, न.पा.÷गा.पा. जिसस, संघ÷संस्था)क्र.स. अनुगमनमा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम÷ठेगाना हस्ताक्षरनोट ः प्रत्येक कार्यक्रमको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरी यस ढाचामा प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची ४
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दोलखा
गैससहरुको कार्यक्रम अनुगमन जाँच÷सूची ः
ःयलष्तयचष्लन ऋजभअपष्कित ायच ल्न्इक एचयनचबmmभ
कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाको नाम ः अनुगमन मिति ः
संस्थाको ठेगाना ः……………………………………
कार्यक्रम संचालन भएको गाउं÷नगरपालिका…………………… वडा ……………….. मिति ……………….
सि.न. सूचकहरु विवरण कैफियत
क. संस्था सम्वन्धी विवरण भएको नभएको
संस्था नवीकरण

संस्था प्रमुखको नाम
संचालन गरेको परियोजना संख्या
कर्मचारी संख्या
अनुगमन गरिने कार्यक्रमको नाम
कार्यक्रमको बजेट ः
सहयोग गर्ने निकाय
कार्यक्रम शुरु भएको मिति
कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने मिति
भौतिक लक्ष्य
ख. कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया भएको नभएको
कार्यक्रम मागमा आधारित
गाउ÷नगर÷जिल्ला सभावाट स्वीकृत
जिसससंग यस अघि सम्पर्क समन्वय
संस्थाले गरको मूख्य लगानीहरुकार्यक्रम प्रति लक्षित समूहको धारणा भएको नभएको
१ पारदर्शिता÷सामाजिक लेखा परिक्षण
२ कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन
३ कार्यक्रमवाट लाभ प्राप्त
लाभान्वितहरुको समूह÷सदस्य संख्या
कार्यक्रमवाट लाभ पाउने संख्या महिला पूरुष जम्मा
दलित
जनजाती
महिला
अन्य

क्र.स. कार्यक्रम संम्वन्धि स्थलगत अनुगमनमा देखिएका सवल पक्षहरु ःक्र.स. कार्यक्रम संम्वन्धि स्थलगत अनुगमनमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु ःक्र.स. अनुगमनमा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम÷ठेगाना हस्ताक्षरनोट ः प्रत्येक कार्यक्रमको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरी यस ढाचामा प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ

अनुसूची ५
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,दोलखा
संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालयको कार्यसम्पादन अनुगमन जाँच÷सूची ः
ःयलष्तयचष्लन ऋजभअपष्कित ायच म्भखयखिभम क्भअतयच रीष्लभ ब्नभलअष्भक
संघ÷प्रदेश अन्तर्गत कार्यालयको नाम ः अनुगमन मिति ः
ठेगाना ः ……………………………………
कार्यक्रम संचालन स्थल ः गाउँ÷नगरपालिका …………………. वडा ………………… मिति ……………
सि.न. सूचकहरु विवरण कैफियत
क. संस्था सम्वन्धी विवरण
प्रमुखको नाम
कुल दरवन्दी
रिक्त
काजमा खटिएको
बार्षिक संचालन गर्नु पर्ने परियोजना÷कार्यक्रम संख्या
बार्षिक कार्यक्रम अनुसार कुल बजेट

कार्यक्रमको बजेट ः
प्रशासनिक (चालु) बजेट
ख. कार्यालयकोे कार्य सम्पादन भएको नभएको
कर्मचारीको नियमित उपस्थितीको अवस्था
सम्वन्धित कार्यालयवाट अनुगमनमा आउने गरेको नगरेको र सुझावको अवस्था
कार्यालयले सम्वन्धित निकायवाट पाउनु पर्ने आपुर्तिको अवस्था
अनुगमन पुस्तिका
स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन स्थिती
भौतिक पूर्वाधारको अवस्था
सेवाग्राही संख्या
ब्यवस्थापन समितिको नियमित बैठक
हालसम्मको कर्मचारी बैठक संख्या
लक्ष्य अनुसार प्रगतिको अवस्था
नागरिक वडापत्र प्रदर्शन भए नभएको
स्थानीय सहयोग र जनसहभागिता
सम्वन्धित निकायमा प्रगति प्रतिवेदन नियमित पठाउने काम
संस्थाको भौतिक सुविधा तथा सेवामा सुधार गर्ने पहल
सेवाग्राहीको संस्थाको सेवा प्रति धारणाक्र.स. स्थलगत अनुगमनमा देखिएका सवल पक्षहरु ःक्र.स. स्थलगत अनुगमनमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु ःक्र.स. अनुगमनमा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम÷ठेगाना हस्ताक्षरनोट ः
ड्ड प्रत्येक कार्यक्रम÷संस्थाको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरी यस ढाचामा प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
ड्ड अनुगमन जाने व्यक्तिहरुले सम्वन्धित कार्यालयको अनुगमन पुस्तिका÷अन्य रजिष्टरमा सुझावहरु लिखित रुपमा प्रस्तुत गरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची ६
उपभोक्ता समितिहरूबाट संचालित आयोजनाहरूको अनुगमन ÷मूल्याकङ्कनका सूचकहरू
(संघ÷प्रदेश÷गाउंपालिका÷नगरपालिका ………………………..बाट संचालित)

उपभोक्ता समितिवाट संचालित आयोजनाहरुका लागि अनुगमन जाँच÷सूचक
१.उपभोक्ता समितिवाट संचालित योजनाको नाम ः
जिल्ला ः न.पा.÷गा.पा. ः वडा ः वस्ती ः
२. योजनाको प्रकार (किसिम) ः
निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्बन्धी

खानेपानी तालिम ः सिंचाई शीपमूलकः सडक,कृषि,भवन निर्माण,पशु,कूलो निर्माण,अन्य,पोखरी,अन्य

३. उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण
नाम ः ठेगाना ः
अध्यक्षको नाम ः सदस्य संख्या ः
महिला संख्या ः
दलित । जनजाति । संख्या ः
जम्मा ः

४. उपभोक्ता समितिको गठनको निर्णय मिति ः उपस्थिति संख्याः
५. उपभोक्ता समिति दर्ता भएको छ छैन ः छ भने कहाँ भएको हो ः
६. लाभान्वित जनसंख्या ः घरधुरी संख्या ः परिवार संख्या ः
७. कार्यक्रम वा आयोजनाको छनौट प्रक्रिया ः
माग गरेको मिति ः
माग गरेको कार्यालय ः
सहभागितात्मक योजना तर्जुमा चरणवाट छानिएको तह ः
योजनाको अन्तिम छनौट क) गाँउसभा ः ख) जिल्ला सभा ः ग) नगर सभाः
८. योजनाको लागत ः कूल लागत ः संघ÷प्रदेश अनुदान ः
न.पा.÷गा.पा. को अनुदान ः उपभोक्ता समितिको योगदान ः क) नगद
ख) जिन्सी ग) .श्रमदान ः घ) अन्य
९. दातृसंस्थाको योगदान ः
१०. नेपाल सरकारको अनुदान ः ऋण ः
११. प्राविधिक सहयोग दिने निकायः
जि.स.स.ः न.पा.ः गा.पा. ः अन्य ः

जिम्मेवार प्राविधिकको नाम ः
१२. संभाव्यता अध्ययन भएको मिति ः
१३. वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन मिति ः
१४. विस्तृत अध्ययन भएको मिति ः
१५. सम्वन्धित निकाय र उपभोक्ता समिति बीच भएको संझौता मिति ः
१६. योजना कार्यारम्भ मिति ः
१७. प्रथम किस्ता प्राप्त मिति ः

१८. कार्यान्वयन स्थिति ः
क) उपभोक्ता समिति आँफैले
ख) अन्य

२०. उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको तालिम ः तालिमको विषय ः कति दिने ः
कति जना ः
२१. लेखा परीक्षणको स्थिति ः सामाजिक लेखा परीक्षण ः
सार्वजनिक परीक्षण ः लेखा परीक्षण ः
२२. योजना हस्तान्तरणको स्थिति ः
२३. मर्मत संभार समिति गठन भए नभएको ः
२४. मर्मत संभारको जिम्मेवार व्यक्ति ः तालिम लिए नलिएको ः
२५. जाँच पास र फरफारकको स्थिति ः
२६.उपभोक्ता समितिको निर्णय पुस्तिका ः वैठक संख्या ः
भए नभएको ः निर्णय पुस्तिका व्यवस्थित भए नभएको ः
२७. उपभोक्ता भेलाको उपस्थिति संख्या ः
उपस्थिति प्रतिशत ः
२८. अनुगमनवाट देखिएका समस्याहरु ः
२९. समाधानका उपायाहरु ः

…………………….
डबल पाण्डे
प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति
दोलखा, चरिकोट
प्रदेश नं. ३, नेपाल

प्रमाणिकरण मिति ः ईतिसंवत २०७५ साल गते रोज शुभम ।

Skip to toolbar