DPMAS अन्तर्गत आ.ब २०७२ /०७३ को तथ्यांक विवरण

जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली (DPMAS) अन्तर्गत आ.ब २०७२/०७३ को तथ्यांक संकलन र प्रबिष्ठ को लागि २०७३ माघ महिनाको ३ देखि ६ गतेसम्म जिविस, नगरपालिका र विषयगत कार्यालयका योजना/ तथ्यांकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि तालिम संचालन गरी Online Software मा तथ्यांक प्रविष्ठ गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन

Skip to toolbar