संविधान दिवस २०७५ भव्यताका साथ् मनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय समारोह समिति गठन र तय भएका कार्यक्रमहरु आ.ब २०७५/०७६ को जिल्ला दररेट दोलखा जिल्लाको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता दोस्रो जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट दोश्रो जिल्ला सभा सम्पन्न (२०७५/०५/०७ गते ) आ.व २०७४/०७५ मा जिससले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको विवरण र पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न क्षमता विकास तालिम सम्पन्न (नगर/गाउँ तहको तालिम) विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन कार्य सम्पन्न बजेट तथा योजना तर्जुमाको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

आ.व. २०७३-७४ को लागि करको दर

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा १, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियम १ को ‘क’ र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड १ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि सवारी पटके करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
बस, ट्रक र डोजर (आतेजाते) एक पटक २५|००
मिनिबस, मिनिट्रक र ट्याक्टरको (आतेजाते) एक पटक १५|००
टेम्पो, कार, बोलेरो, जिप र ट्याक्सीको (आतेजाते) एक पटक १०|००
वार्षिक सवारी पास शुल्क सवारी साधन २४००|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को उपनियम १ को ‘ख’  र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड २ को ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि जडिबुटी, नेपाली कागज, काठ, दाउरा, बाँस, र अन्य बस्तुको निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
सुनपाती केजी १|२५
विष केजी ४|००
मजिठो केजी १|२५
विष्फेज केजी ३|००
ओखरफलको बोक्रा केजी १|००
ओखर काण्ड बोक्रा केजी १०|००
सुगन्ध कोकिलाफल केजी ३|७५
चिराइतो केजी २|००
चुत्रोको बोक्रा केजी ०|२५
१० कुरिलाको जरा केजी १|२५
११ सुगन्धवाल केजी ४|००
१२ अल्लो केजी १|००
१३ भ्याउ केजी ५|००
१४ अर्गेली केजी २|२५
१५ पाखानावेत केजी २|००
१६ भुतकेश केजी १|२५
१७ लोक्ता केजी ५|००
१८ ठिग्रे सल्लाको सिम्टा केजी २०|००
१९ पदमचाल केजी २|५०
२० कुट्की केजी ३|७५
२१ धुपितेल केजी ३०|००
२२ धसिंगरेतेल केजी १५|००
२३ अम्रिसो केजी ०|२०
२४ सोमलता केजी २|००
२५ जटामसी केजी ३|००
२६ तेजपात केजी ०|१०
२७ गोब्रे सल्लाको सिम्टा गोटा ०|१०
२८ खोल्मे केजी ०|२५
२९ नागबेली पाउडर केजी १२|५०
३० खोटो केजी १|००
३१ गोब्रे सल्लाको पातको तेल केजी ३०|००
३२ भिरमह केजी ५|००
३३ सतुवा केजी १०|००
३४ धुपीपात केजी १|००
३५ नागबेली केजी ०|२५
३६ काउलोको बोक्रा केजी ३|००
३७ सुगंधीत तेल केजी ५०|००
३८ कालो मुसुली केजी १०|००
३९ सेतो मुसुली केजी ५|००
४० सुनपाती तेल केजी ५०|००
४१ साधारण च्याउ केजी २|००
४२ इन्द्रेयिनी केजी २|००
४३ नेपाली कागज कोरी ५|००
४४ सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (गोलिया) क्यू. फि. २|००
४५ सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (चिरान) क्यू. फि. २|५०
४६ भेनियर पत्ता (ट्याक्टर) ट्रीप ५००|००
४७ भेनियर पत्ता (मिनी ट्रक) ट्रीप ८००|००
४८ भेनियर पत्ता (ट्रक) ट्रीप १२००|००
४९ भेनियर पत्ता (भ्यान ट्रक) ट्रीप १५००|००
५० तयारी पलाइउड (ट्याक्टर) ट्रीप १०००|००
५१ तयारी पलाइउड (मिनी ट्रक) ट्रीप १५००|००
५२ तयारी पलाइउड (ट्रक) ट्रीप २०००|००
५३ तयारी पलाइउड (भ्यान ट्रक) ट्रीप ३०००|००
५४ दाउरा (ट्याक्टर) ट्रीप १५०|००
५५ दाउरा (मिनी ट्रक) ट्रीप २२५|००
५६ दाउरा (ट्रक) ट्रीप ३००|००
५७ काठको भुस (ट्याक्टर) ट्रीप २५|००
५८ काठको भुस (मिनी ट्रक) ट्रीप ५०|००
५९ काठको भुस (ट्रक/भ्यान) ट्रीप १००|००
६० बाँस गोटा १|००
६१ बन लसुन केजी ६|००
६२ हाडे लसुन केजी १|००
६३ कुरिलो केजी १|२५
६४ कोइला केजी ०|२५
६५ टुकी फूल केजी १|००
६६ बुकिफुलको तेल केजी ०|२५
६७ बुकिफुलको तेल केजी ५०|००
६८ अविजालो केजी ५|००
६९ निगालो गोटा ०|०५
७० अलैची केजी २|००
७१ यार्सागुम्बा केजी १५००|००
७२ लोठ सल्लाको पात केजी ५|००
७३ सुठो केजी १|००
७४ लप्सी केजी ०|५०
७५ स्थानीय स्वायत शासन नियमावली-२०५६ को नियम २०७ उपनियम १ ‘ख’ को अस्नुसुस्ची २३ संग सम्बन्धित जिल्ला भित्र उत्पादन भै निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य बस्तुहरुको हकम वन नियमावली-२०५१ को नियम ११ र २५ संग सम्बन्धित अनुसुस्ची अनुसारको राजश्व दस्त्र्मा २५ प्रतिशतले कर लाग्नेछ

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियम १ को ‘ख’ र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड २ को ‘ङ’ र ‘च’ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि खानीजन्य पदार्थ निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
खरी ढुंगा मेट्रिक टन ६०|००
म्याग्नेसाइट ढुंगा मेट्रिक टन ५०|००
भुइमा विछ्याउने चप्लेटी ढुंगा वर्ग फिट २|००
छाना छाउने स्लेट ढुंगा वर्ग फिट २|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियमम १ को ‘घ’ र ‘ङ’ र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड ५ र ६ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पंक्षिको प्वाँख र पशुको हाड, छाला, सिंग र खुर निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
प्वाँख केजी १|५०
हाड केजी १|५०
सिंग केजी १|५०
खुर केजी १|५०
छाला ठुलो गोटा ३०|००
छाला सानो गोटा १५|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियमम १ को ‘च’ आ.व. २०७२/७३ को लागि कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
भैसी जात (भैसी, राँगा आदि) गोटा ५०|००
गाई जात (गाई, गोरु आदि) गोटा ३०|००
भेडा, बाख्रा बंगुर जात (भेडा, बाख्रा, बंगुर आदि) गोटा १०|००
कुखुरा/कुखुरा जात ट्रीप १००|००
अन्डा (सात क्रेट बराबर एक बाकस) बाकस २|००
गोलभेडा, काउली, आलु (ठुलो ट्रक) ट्रीप ५००|००
गोलभेडा, काउली, आलु (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) ट्रीप २००|००
बन्दा, साग (ठुलो ट्रक) ट्रीप २००|००
बन्दा, साग (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) ट्रीप १००|००
१० लसुन, वेसार, अदुवा (ठुलो ट्रक) ट्रीप ७००|००
११ लसुन, वेसार, अदुवा (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) ट्रीप ३००|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१६, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०८ र सोही नियमावलीको अनुसूची २४ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि सेवा शुल्कको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
सिम्पानी सभाहल भाडा दिन ५०००|००
जिविस कार्यालयको समिक्षा हल भाडा दिन २०००|००
जिविस परिसरमा रहेको क्यान्टिन भाडा महिना २०००|००
पानी (कारखानाबाट उत्पादित) लिटर ०|१०

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१७,  स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०९ र सोही नियमावलीको अनुसूची २५ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि दर्ता, नविकरण तथा सिफारीस दस्तुरको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर सिफारिस २०००|००
रु. १ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर सिफारिस ५००|००
रु. १ लाख देखि रु. ५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नवीकरण दस्तुर सिफारिस ५००|००
रु. ५ लाख देखि रु. १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नवीकरण दस्तुर सिफारिस १०००|००
रु. १० लाख आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर सिफारिस १५००|००
रु. १० लाख भन्दा माथी प्रतिलाख थप नविकरण दस्तुर सिफारिस २५|००
प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष दस्तुर: गैरसरकारी संस्थाहरुको कारोबार (प्राप्ती) अङ्कको ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम रु. २०/- मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बराबरको दस्तुर
खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर सिफारिस १०००|००
सिंचाई मुहान दर्ता दस्तुर सिफारिस १०००|००
१० खानेपानी र सिंचाई उपभोक्त्ता समिति नविकरण दस्तुर सिफारिस ५००|००
११ गैर सरकारी संघ, संस्था, खानेपानी मुहान र सिंचाई मुहान नविकरण गर्दा गतविगत आर्थिक वर्षहरुको नविकरण गरिएको रहेनछ भने सो आर्थिक वर्षहरुको समेत नविकरण दस्तुर लाग्नेछ
१२ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण दस्तुर प्रमाणीकरण २००|००
१३ व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण) त्रुटी/गल्ती सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर सिफारिस १००|००
१४ विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर सिफारिस २००|००
१५ विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि विभन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्री निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५००|००
१६ कुनै विग्य/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५००|००
१७ लघु जलाविद्धुत आयोजना (१ मेघावाट भन्दा कम) को सर्वेक्षण अनुमति/सिफारिस दस्तुर सिफारिस १०००|००
१८ लघु ज्लविद्धुत आयोजना (१ मेघावाट भन्दा कम) को निर्माण अनुमति/सिफारिस दस्तुर सिफारिस १००००|००
१९ जलविद्धुत आयोजना १ मेघावाट देखि १० मेघावाट सम्म सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस दस्तुर सिफारिस ७०००|००
२० जलविद्धुत आयोजना १० मेघावाट भन्दा माथी सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस प्रति मेघावाट थप दस्तुर सिफारिस ५००|००
२१ जलविद्धुत आयोजना १ मेघावाट देखि १० मेघावाट सम्म निर्माण अनुमति सिफारिस दस्तुर सिफारिस १५०००|००
२२ जलविद्धुत आयोजना १० मेघावाट भन्दा माथि निर्माण सनुमति सिफारिस प्रति मेघावाट थप दस्तुर सिफारिस १०००|००
२३ ‘घ’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान दस्तुर सिफारिस ५०००|००
२४ ‘घ’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर सिफारिस ३०००|००
२५ ‘घ’ वर्गको ठेक्का नामसारी गर्नको लागि सिफारिस दस्तुर सिफारिस ३०००|००
२६ ‘घ’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको कम्पनिमा दर्ता गर्न सिफारिस दस्तुर सिफारिस ३०००|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१८ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २१० बमोजिम आ.व. २०७२/७३ को विक्री दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
वालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे दुंगा घन मिटर १४२|०० मुअक बाहेक

Skip to toolbar