स्थानिय सरकारको निति निर्माण र कार्यन्वयनको अवस्था विषयक गोष्ठि सम्पन्न भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भव्यरुपमा सफल पार्नको लागि जिल्ला स्तरिय सहजिकरण तथा आयोजक समिति गठन मुख्य मन्त्रीज्यूबाट पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरु तथा कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाहरुको विवरण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको समिक्षात्मक्अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न संविधान दिवस २०७५ भव्यताका साथ् मनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय समारोह समिति गठन र तय भएका कार्यक्रमहरु आ.ब २०७५/०७६ को जिल्ला दररेट दोलखा जिल्लाको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता दोस्रो जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट

आ.व. २०७२-७३ को लागि करको दर

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा १, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियम १ को ‘क’ र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड १ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि सवारी पटके करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
बस, ट्रक र डोजर (आतेजाते) एक पटक २५|००
मिनिबस, मिनिट्रक र ट्याक्टरको (आतेजाते) एक पटक १५|००
टेम्पो, कार, बोलेरो, जिप र ट्याक्सीको (आतेजाते) एक पटक १०|००
वार्षिक सवारी पास शुल्क सवारी साधन १८००|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को उपनियम १ को ‘ख’  र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड २ को ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि जडिबुटी, नेपाली कागज, काठ, दाउरा, बाँस, र अन्य बस्तुको निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
सुनपाती केजी १|२५
विष केजी ४|००
मजिठो केजी १|२५
विष्फेज केजी ३|००
ओखरफलको बोक्रा केजी १|००
ओखर काण्ड बोक्रा केजी १०|००
सुगन्ध कोकिलाफल केजी ३|७५
चिराइतो केजी २|००
चुत्रोको बोक्रा केजी ०|२५
१० कुरिलाको जरा केजी १|२५
११ सुगन्धवाल केजी ४|००
१२ अल्लो केजी १|००
१३ भ्याउ केजी ५|००
१४ अर्गेली केजी २|२५
१५ पाखानावेत केजी २|००
१६ भुतकेश केजी १|२५
१७ लोक्ता केजी ५|००
१८ ठिग्रे सल्लाको सिम्टा केजी २०|००
१९ पदमचाल केजी २|५०
२० कुट्की केजी ३|७५
२१ धुपितेल केजी ३०|००
२२ धसिंगरेतेल केजी १५|००
२३ अम्रिसो केजी ०|२०
२४ सोमलता केजी २|००
२५ जटामसी केजी ३|००
२६ तेजपात केजी ०|१०
२७ गोब्रे सल्लाको सिम्टा गोटा ०|१०
२८ खोल्मे केजी ०|२५
२९ नागबेली पाउडर केजी १२|५०
३० खोटो केजी १|००
३१ गोब्रे सल्लाको पातको तेल केजी ३०|००
३२ भिरमह केजी ५|००
३३ सतुवा केजी १०|००
३४ धुपीपात केजी १|००
३५ नागबेली केजी ०|२५
३६ काउलोको बोक्रा केजी ३|००
३७ सुगंधीत तेल केजी ५०|००
३८ कालो मुसुली केजी १०|००
३९ सेतो मुसुली केजी ५|००
४० सुनपाती तेल केजी ५०|००
४१ साधारण च्याउ केजी २|००
४२ इन्द्रेयिनी केजी २|००
४३ नेपाली कागज कोरी ५|००
४४ सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (गोलिया) क्यू. फि. २|००
४५ सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (चिरान) क्यू. फि. २|५०
४६ भेनियर पत्ता (ट्याक्टर) ट्रीप ५००|००
४७ भेनियर पत्ता (मिनी ट्रक) ट्रीप ८००|००
४८ भेनियर पत्ता (ट्रक) ट्रीप १२००|००
४९ भेनियर पत्ता (भ्यान ट्रक) ट्रीप १५००|००
५० तयारी पलाइउड (ट्याक्टर) ट्रीप १०००|००
५१ तयारी पलाइउड (मिनी ट्रक) ट्रीप १५००|००
५२ तयारी पलाइउड (ट्रक) ट्रीप २०००|००
५३ तयारी पलाइउड (भ्यान ट्रक) ट्रीप ३०००|००
५४ दाउरा (ट्याक्टर) ट्रीप १५०|००
५५ दाउरा (मिनी ट्रक) ट्रीप २२५|००
५६ दाउरा (ट्रक) ट्रीप ३००|००
५७ काठको भुस (ट्याक्टर) ट्रीप २५|००
५८ काठको भुस (मिनी ट्रक) ट्रीप ५०|००
५९ काठको भुस (ट्रक/भ्यान) ट्रीप १००|००
६० बाँस गोटा १|००
६१ बन लसुन केजी ६|००
६२ हाडे लसुन केजी १|००
६३ कुरिलो केजी १|२५
६४ कोइला केजी ०|२५
६५ टुकी फूल केजी १|००
६६ बुकिफुलको तेल केजी ०|२५
६७ बुकिफुलको तेल केजी ५०|००
६८ अविजालो केजी ५|००
६९ निगालो गोटा ०|०५
७० अलैची केजी २|००
७१ यार्सागुम्बा केजी १५००|००
७२ लोठ सल्लाको पात केजी ५|००
७३ सुठो केजी १|००
७४ लप्सी केजी ०|५०
७५ स्थानीय स्वायत शासन नियमावली-२०५६ को नियम २०७ उपनियम १ ‘ख’ को अस्नुसुस्ची २३ संग सम्बन्धित जिल्ला भित्र उत्पादन भै निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य बस्तुहरुको हकम वन नियमावली-२०५१ को नियम ११ र २५ संग सम्बन्धित अनुसुस्ची अनुसारको राजश्व दस्त्र्मा २५ प्रतिशतले कर लाग्नेछ

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियम १ को ‘ख’ र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड २ को ‘ङ’ र ‘च’ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि खानीजन्य पदार्थ निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
खरी ढुंगा मेट्रिक टन ५५|००
म्याग्नेसाइट ढुंगा मेट्रिक टन ४२|००
भुइमा विछ्याउने चप्लेटी ढुंगा वर्ग फिट १|००
छाना छाउने स्लेट ढुंगा वर्ग फिट १|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियमम १ को ‘घ’ र ‘ङ’ र सोही नियमावलीको अनुसूची २३ को खण्ड ५ र ६ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पंक्षिको प्वाँख र पशुको हाड, छाला, सिंग र खुर निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
प्वाँख केजी १|५०
हाड केजी १|५०
सिंग केजी १|५०
खुर केजी १|५०
छाला ठुलो गोटा २५|००
छाला सानो गोटा १२|५०

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१५ को उपदफा २ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०७ को उपनियमम १ को ‘च’ आ.व. २०७२/७३ को लागि कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
भैसी जात (भैसी, राँगा आदि) गोटा ५०|००
गाई जात (गाई, गोरु आदि) गोटा ३०|००
भेडा, बाख्रा बंगुर जात (भेडा, बाख्रा, बंगुर आदि) गोटा १०|००
कुखुरा/कुखुरा जात ट्रीप १००|००
अन्डा (सात क्रेट बराबर एक बाकस) बाकस २|००
गोलभेडा, काउली, आलु (ठुलो ट्रक) ट्रीप ५००|००
गोलभेडा, काउली, आलु (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) ट्रीप २००|००
बन्दा, साग (ठुलो ट्रक) ट्रीप २००|००
बन्दा, साग (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) ट्रीप १००|००
१० लसुन, वेसार, अदुवा (ठुलो ट्रक) ट्रीप ७००|००
११ लसुन, वेसार, अदुवा (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) ट्रीप ३००|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१६, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०८ र सोही नियमावलीको अनुसूची २४ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि सेवा शुल्कको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
सभाहल भाडा (टेन्ट राखी कार्यक्रम संचालन) दिन ३००|००
सभाहल भाडा (टेन्ट नराखी कार्यक्रम संचालन) दिन १५००|००
समिक्षा हल भाडा दिन3 १००|००
जिविस परिसरमा रहेको क्यान्टिन भाडा महिना १०००|००
पानी (कारखानाबाट उत्पादित) लिटर ०|०५

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१७,  स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २०९ र सोही नियमावलीको अनुसूची २५ अनुसार आ.व. २०७२/७३ को लागि दर्ता, नविकरण तथा सिफारीस दस्तुरको दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर सिफारिस १०००|००
रु. १ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर सिफारिस २००|००
रु. १ लाख देखि रु. ५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नवीकरण दस्तुर सिफारिस ४००|००
रु. ५ लाख देखि रु. १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नवीकरण दस्तुर सिफारिस ७००|००
रु. १० लाख आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर सिफारिस १०००|००
रु. १० लाख भन्दा माथी प्रतिलाख थप नविकरण दस्तुर सिफारिस २५|००
प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष दस्तुर: गैरसरकारी संस्थाहरुको कारोबार (प्राप्ती) अङ्कको ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम रु. २०/- मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बराबरको दस्तुर
खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर सिफारिस १०००|००
सिंचाई मुहान दर्ता दस्तुर सिफारिस १०००|००
१० खानेपानी र सिंचाई उपभोक्त्ता समिति नविकरण दस्तुर सिफारिस ३००|००
११ गैर सरकारी संघ, संस्था, खानेपानी मुहान र सिंचाई मुहान नविकरण गर्दा गतविगत आर्थिक वर्षहरुको नविकरण गरिएको रहेनछ भने सो आर्थिक वर्षहरुको समेत नविकरण दस्तुर लाग्नेछ
१२ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण दस्तुर प्रमाणीकरण १००|००
१३ व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण) त्रुटी/गल्ती सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर सिफारिस १००|००
१४ विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५००|००
१५ विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि विभन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्री निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५००|००
१६ कुनै विग्य/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५००|००
१७ लघु जलाविद्धुत आयोजना (१ मेघावाट भन्दा कम) को सर्वेक्षण अनुमति/सिफारिस दस्तुर सिफारिस १०००|००
१८ लघु ज्लविद्धुत आयोजना (१ मेघावाट भन्दा कम) को निर्माण अनुमति/सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५०००|००
१९ जलविद्धुत आयोजना १ मेघावाट देखि १० मेघावाट सम्म सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस दस्तुर सिफारिस ५०००|००
२० जलविद्धुत आयोजना १० मेघावाट भन्दा माथी सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस प्रति मेघावाट थप दस्तुर सिफारिस १००|००
२१ जलविद्धुत आयोजना १ मेघावाट देखि १० मेघावाट सम्म निर्माण अनुमति सिफारिस दस्तुर सिफारिस १००००|००
२२ जलविद्धुत आयोजना १० मेघावाट भन्दा माथि निर्माण सनुमति सिफारिस प्रति मेघावाट थप दस्तुर सिफारिस १०००|००
२३ ‘घ’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान दस्तुर सिफारिस ३०००|००
२४ ‘घ’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर सिफारिस २०००|००

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ को दफा २१८ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली–२०५६ को नियम २१० बमोजिम आ.व. २०७२/७३ को विक्री दर


क्र. स. विवरण इकाई प्रति इकाई दर रु. कैफियत
वालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे दुंगा घनफिट ४|०० मुअक बाहेक

Skip to toolbar